Administracinė teisė

Mūsų teisininkai padeda sprendžiant ginčus su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, valstybės tarnautojais, pareigūnais ir kitais viešojo administravimo subjektais dėl jų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus.

- Atstovaujame klientams administracinių teisės pažeidimų bylose (kelių eismo taisyklių ir kt.).

- Rengiame skundus dėl administracinės nuobaudos skyrimo.

- Atstovaujame klientams valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijų neveikimo atvejais.


Svarbiausi darbai administracinės teisės srityje

2015-09-30 Advokatų kontora, precedentinėje administracinėje byloje, kurią nagrinėjo LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, atstovavo valstybinę instituciją ginče su ortopedijos technikos gamintoju dėl atsikaitymo už ortopedijos technines priemones ir sutarčių nuostatų aiškinimo. Išplėstinė teisėjų kolegija vertindama kiekvienos šalies veiksmus dėl nuostolių ortopedijos įmonei atsiradimo konstatavo:
- susiklosčiusi atsiskaitymo už ortopedijos techninių priemonių pagaminimą bei pritaikymą apdraustiesiems praktika (kai už pagamintas ortopedijos technines priemones buvo kompensuojama praėjus pakankamai reikšmingam laiko tarpui, t. y. nesilaikant Sutartimis nustatytų terminų, o einamojo laikotarpio PSDF biudžeto lėšos buvo skiriamos, be kita ko, įsiskolinimų mokėjimui) pareiškėjui, kaip nurodytoje srityje pakankamai ilgą laiką vykdžiusiam ekonominę veiklą subjektui, kuriam, be kita ko, taikytini aukštesni atidumo, rūpestingumo bei profesionalumo standartai, turėjo suponuoti išvadą, jog lėšos ortopedijos techninėms priemonėms viršijamos.

- nepriteisdamas palūkanų teismas akcentavo, jog galutiniai ir tikrieji ortopedijos techninių priemonių (jų pagaminimo ir pritaikymo paslaugų) gavėjai yra apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu asmenys. Nurodyti argumentai, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, leidžia daryti išvadą, jog nurodyto pobūdžio sutartys vertintinos kaip patenkančios į išimtį, kai Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo netaikomas, numatytą šio įstatymo 1 straipsnio 3 dalies 1 punkte, o būtent – įstatymas netaikomas sandoriams su vartotojais, perkančiais prekes, paslaugas ar darbus nesusijusiems su verslu ar profesija savo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti.

2015-02-10 LVAT palikdamas galioti VAAT sprendimą patvirtino faktą, kad teritorinė ligonių kasa nepagrįstai nesudarė sutarties, dėl sveikatos priežiūros geriatrijos paslaugų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, su ligonine, kuri yra advokatų kontoros klientas. LVAT be kita ko pažymėjo, Remiantis SDĮ 27 straipsniu skiriamų lėšų trūkumas negali būti pagrindas nesudaryti sutarčių. Teritorinės ligonių kasos rėmimasis PSDT nutarime išdėstyta nuomone, kuri nėra pagrįsta įstatymų normomis ir kuri tėra nuomonė, teisėtai pirmosios instancijos teismo pripažintas nepagrįstu. Be to. bendro pobūdžio nuomonė tegali būti pasiūlymu sutarčių sudarymo tvarkai sudaryti (SDĮ 28 str. 2 d. 6 p.), o konkreti nuomonė (SDĮ 26 str. 2 d.) - konkrečios sutarties sudarymo prielaida. Bet kuriuo atveju PSDT nuomonė negalėjo paneigti įstatymo nuostatų.